40 сесія 7 скликання

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                             У К Р А Ї Н А

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                  

                                                         Р І Ш Е Н Н Я №    1                                            

« 13  »    серпня    2018   р.

с. Лаврівка                                                                         40  сесія  7  скликання

 Про  затвердження   Програми   «Захист   населення

і території  від надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру Лаврівської територіальної

громади»                                                                                             

Відповідно ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,  сільська рада

                                             ВИРІШИЛА :

1. Затвердити Програму «Захист   населення і території  від надзвичайних ситуацій техногенногота природного характеру Лаврівської територіальноїгромади»  (додаток № 1, додаток № 2 до даного рішення додаються) 

2. Фінансування Програми  проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-еономічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови                                                Г.В. Мельник

 

                                                                                    Додаток 1

                                                             до рішення №  1 Лаврівської сільської ради

                                                          від «13»серпня 2018 р.  40 сесії  7 скликання

                                                                     ПРОГРАМА

Захист  населення  і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Лаврівської територіальної громади

 

1. Назва Програми:  Програма «Захист  населення  і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Лаврівської територіальної громади»

 

11.Підстава для прийняття рішення про розробку Програми:

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про Цивільну оборону України»

Закон України «Про захист населення і території  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

Закон України «Про правові засади Цивільного захисту»

 

111. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

      Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки  на території сільської ради, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для населення громади, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

Основною проблемою у сфері цивільного захисту населення є неналежний рівень матеріального і фінансового забезпечення сил і заходів цивільного захисту, відсутність централізованого оповіщення населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій, тощо.

      Потребують приведення до рівня сучасних вимог матеріально-технічне оснащення, модернізації протипожежного захисту на території громади, покращення взаємодії між спеціалізованими службами цивільного захисту, підрозділами та формуваннями, а також інших підрозділів, які залучаються до виконання завдань цивільного захисту на території громади.

    Відсутній матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків місцевого рівня.

     Викликає занепокоєння і стан протипожежного захисту населених.

 

1У. Мета програми

        Головною метою програми є захист населення і територій територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та

 

 

 

створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

 

У. Виконавці Програми

Виконком Лаврівської сільської ради

 

У1. Основні Програмні  завдання  та заходи

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту є :

- Поступове встановлення  системи оповіщення на території громади.

- Поступове накопичення засобів індивідуального радіаційного та хімічного захисту освітніх закладів,  населення територіальної громади.

- Проведення пропаганди цивільного захисту серед населення, виховання молодого та підростаючого покоління шляхом залучення до спортивно-масових заходів дружин юних пожежних, “Тижня безпеки”, тощо.

- Проведення заходів щодо визначення та упорядкування  місць  зовнішнього водопостачання.

 

У11. Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми «Захист  населення  і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Лаврівської територіальної громади» буде здійснюватися за рахунок коштів сільського бюджету

Витрати які плануються використати в 2018 році  23000.00 грн. в тому числі:

співфінансування на виготовлення проектно-кошторисної документації щодо модернізації  районної  системи оповіщеннянаселення у разі виникнення надзвичайних ситуацій

 

У111. Очікувані результати реалізації Програми

Програма спрямована на запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що є одним із повноважень у діяльності місцевих органів виконавчої влади.

 

 

                                               Паспорт Програми

1. Назва-Програма  «Захист  населення  і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Лаврівської територіальної громади»

 

2. Підстава для розробки-  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про Цивільну оборону України»

Закон України «Про захист населення і території  від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»

Закон України «Про правові засади Цивільного захисту»

 

3. Замовник програмивиконком Лаврівської сільської ради

 

 

4. Метазахист населення і територій територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері цивільного захисту.

 

5. Початоксерпень 2018 р.  закінчення  - грудень 2018 р.

6 Термін виконання2018 рік

7. Загальні обсяги фінансування– 23000.00 грн.

8. Очікувані результати виконаннясвоєчасне оповіщення населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 

9. Контроль за виконанням– постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

10. Строк звітності– січень 2019 р.

Секретар сільської ради                                  Г.В. Мельник

 

                                                                                                                     Додаток 2

                                                                                до рішення №  1 Лаврівської сільської ради

                                                                                   від «13» серпня 2018 р.  40 сесії  7 скликання

 

                                                  ПЕРЕЛІК

Заходів і завданьПрограми  «Захист  населення  і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Лаврівської теритьоріальної громади»

 

п/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Всього по Програмі (грн.)

1

Виготовлення проектно-кошторисної документації  на модернізацію районної  системи оповіщення по с. Лаврівка та с. Медвідка

Виконавчий комітет

Серпень-грудень 2018 р.

23000.00

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

23000.00

 

 

Секретар сільської ради                           Г.В. Мельник

 

 

 

 

                                                             У К Р А Ї Н А

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                            ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                   

                                                         Р І Ш Е Н Н Я №   2                                         

« 13  »     серпня   2018  р.

с. Лаврівка                                                                                          40   сесія  7  скликання

Про внесення змін до рішення № 6 «Про затвердження

 Програми «Підтримка закладів культури на 2018 рік»

 від 22 грудня 2017 р. 33 сесії 7 скликання                                                                                              

Відповідно ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,  сільська рада

                                             ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення № 6 «Про затвердження Програми  «Підтримка закладів культури  на 2018 рік від 22 грудня 2017 року 33 сесії 7 скликання, а саме:

в додаток № 2 п. 4  

- виділити додатково кошти  для  оплати за фактичне споживання за електроенергію по Лаврівському сільському будинку культури

№ п/п

            Зміст заходу

Відповідальні

   виконавці

  Термін виконання

Всього по Програмі

   (грн.)

1

Оплата за спожиту електроенергію

Виконавчий комітет

серпень -грудень

33000,00

 

 

 

 

 

2. Фінансування проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-еономічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови                                                Г.В. Мельник

 

                                                             У К Р А Ї Н А

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                       ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                        

                                                      Р І Ш Е Н Н Я №     3                                            

« 13  »    серпня     2018  р.

с. Лаврівка                                                                                          40    сесія  7  скликання

 Про внесення змін до рішення № 14 «Про затвердження

 Програми «Благоустрій» на 2018 рік» від 22 грудня 2017 р.

 33 сесії 7 скликання                                                                                          

Відповідно ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,  сільська рада

                                             ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до рішення № 14 «Про затвердження Програми «Благоустрій» на 2018 рік від 22 грудня 2017 року 33 сесії 7 скликання :

- додати  до додатку № 2  п. 6 «Вирізка та обрізка аварійних дерев по с. Лаврівка та с. Медвідка» додатково кошти для проведення вирізки аварійних дерев в с. Медвідка.

№ п/п

            Зміст заходу

Відповідальні

   виконавці

  Термін виконання

Всього по Програмі

   (грн.)

6

Вирізка та обрізка аварійних дерев по с. Лаврівка та с. Медвідка

Виконавчий комітет

серпень-грудень

15000,00

 

 

 

 

 

2. Фінансування проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету.

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-еономічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови                                                Г.В. Мельник

 

                                                             У К Р А Ї Н А

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                         ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                      

                                                     Р І Ш Е Н Н Я №     4                                            

«  13  »    серпня    2018   р.

с. Лаврівка                                                                                         40    сесія  7  скликання

Про внесення змін до рішення № 15 «Про затвердження

Програми «Проведення культурно-освітніх заходів» на

території  Лаврівської   сільської   ради  на  2018 рік  від

22 грудня 2017 р. 33 сесії 7 скликання                                                                                    

Відповідно ст.26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,   враховуючи висновок постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності,  сільська рада

                                             ВИРІШИЛА :

1. Внести зміни до п.7; п. 9 додатку № 2  Перелік заходів і завдань Програми «Проведення культурно-освітніх заходів» на території Лаврівської сільської ради на 2018 рік» рішення № 15  «Про затвердження Програми «Проведення культурно-освітніх заходів» на  території  Лаврівської   сільської   ради  на  2018 рік  від  22 грудня 2017 р. 33 сесії 7 скликання, а саме

-            додаток № 2 Перелік заходів і завдань Програми «Проведення культурно-освітніх заходів» на території Лаврівської сільської ради на 2018 рік»  п. 9 «Відзначення учасників спортивних змагань»  зменшити на 500.00 грн

-           додаток № 2 Перелік заходів і завдань Програми «Проведення культурно-освітніх заходів» на території Лаврівської сільської ради на 2018 рік» п. 7  «Проведення Дня Незалежності України (відзначення учасників АТО та учасників бойових дій АТО грошовою винагородою) збільшити на 500.00 грн.

2.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-еономічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

 

В.о. сільського голови                                                Г.В. Мельник

                                                                                                                  

                                                             У К Р А Ї Н А

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                        ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                       

                                                      Р І Ш Е Н Н Я №     5                                            

«  13  »    серпня    2018   р.

с. Лаврівка                                                                                         40    сесія  7  скликання       

Про внесення змін до рішення 33 сесії 7 скликання

від 22.12.2017 р. «Про сільський бюджет на 2018 р.»

Відповідно до статті 26 пункту 23 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, на виконання рішення № 6 «Про затвердження Програми «Підтримка закладів культури » на 2018 рік» від 22 грудня 2017 року 33 сесії 7 скликання Лаврівської сільської ради прийнявши до уваги висновок постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, бюджету, комунальної власності, сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до рішення 33 сесії 7 скликання від 22 грудня 2017 року «Про сільський бюджет на 2018 р.» наступні зміни:

1.1. Збільшити видаткову частину загального фонду сільського бюджету за рахунок направлення вільного залишку коштів загального фонду, який утворився станом на 01.01.2018 року на загальну суму 5000,00  грн. в т.ч.

          КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на  суму 5000,00 грн. (на придбання матеріалів для заміни електропроводки)  по  Лаврівкому сільському будинку культури та с. Медвідському сільському клубі.

2. Здійснити перерозподіл річного розпису видитків загального  фонду сільського бюджету по  бюджетні програмі :

          КПКВКМБ 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» на  суму 5000,00 грн. (на придбання матеріалів для заміни електропроводки)  по  Лаврівкому сільському будинку культури та с. Медвідському сільському клубі.

3. Бухгалтеру сільської ради внести зміни в розпис сільського бюджету згідно з пунктом 1 даного рішення

4. Внести зміни в додатки  2;3; 5   рішення 33 сесії 7 скликання від 22.12.2017 р. згідно з додатками 1; 2,3  даного рішення

5. Додатки № 1- 3   даного рішення є його невід»ємною частиною.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності

В.о. сільського голови                                              Г.В. Мельник.

 

 

                                                             У К Р А Ї Н А

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                         ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                      

                                                     Р І Ш Е Н Н Я №     6                                            

«  13  »    серпня    2018   р.

с. Лаврівка                                                                                         40    сесія  7  скликання

Про затвердження  переліку об’єктів комунальної

власності, які   надаються   в   оренду   на  2018 рік.                                                                                                                                                                  

Згідно п.31 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної  власності сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити слідуючий перелік об’єктів комунальної власності, які надаються в оренду на 2018  рік :

№ п/п

      Назва об’єкта

           адреса

перелік

площа

1

Підвальне риміщення  Лаврівського сільського будинку культури

с.Лаврівка вул. Незалежності буд. 1А

Підвальне приміщення

          80 кв.м.

 

 

 

 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови                                                 Г.В. Мельник

 

 

                                                             У К Р А Ї Н А                                             

                                               ЛАВРІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА
                          ВІННИЦЬКОГО  РАЙОНУ  ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ
                      

                                                           Р І Ш Е Н Н Я  № 7

« 13  »   серпня    2018   р.     

                                                                  40   сесія  7 скликання

с. Лаврівка

Про  надання  частини   основної  щорічної відпустки

секретарю сільської  ради  Мельник  Галині  Володи-

мирівні з  виплатою  матеріальної  допомоги  на оздо-

ровлення.                                                                                                                                                             

             Згідно  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», ст..21 ч.3, 5, 6 Закону України  № 2493-111 «Про службу в органах місцевого самоврядування»;  п.п.3 п.2 Постанови КМУ « 268  « Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»; ст. 6, 10 Закону України «Про відпустки» ; ст. ст. 74, 75, 76 Кодексу Законів «Про Працю України», враховуючи висновок постійної комісії з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної  власності,  сільська рада 

В И Р І Ш И Л А:

1. Секретарю сільської ради Мельник Галині Володимирівні  надати частину  основної  щорічної відпустку тривалістю 25 календарних днів з  20  серпня  2018 року  по 14 вересня    2018 року за пророблений період з 04.11.2017 р. по 04.11.2018 р.

2. Секретарю сільської ради Мельник Галині Володимирівні  виплатити  матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі середньомісячної заробітної плати.

3. На час відпустки    секретаря сільської ради обов»язки по виконавчій роботі покласти на інспектора з ведення обліку землі (заступника сільського голови по виконавчій роботі) Очеретного Анатолія Григоровича, без права підпису на юридичних та фінансових документах.

4. Головному спеціалісту - бухгалтеру  зробити відповідні розрахунки.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, комунальної власності.

В.о. сільського голови                                          Г.В. Мельник

 

 

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж